Jak správně citovat

Důležité zásady pro citování informačních pramenů
 • dbejte na přehlednost údajů v citacích, v seznamu použité literatury dodržujte u všech citací shodná pravidla, včetně shodné formální úpravy
 • v citaci uvádějte úplné údaje (méně v tomto případě neznamená více)
 • údaje do citací přebírejte vždy z primárního dokumentu (tj. s knihou či jiným informačním pramenem v ruce)
 • chybějící údaj nedohledávejte, nýbrž vynechejte (např. ISBN, úplné křestní jméno autora apod.)
 • není-li to nezbytně nutné, nezkracujte slova obsažená v údajích o citované publikaci
 • údaje se zapisují v jazyce citovaného dokumentu

 

Bibliografické údaje se řídí normou ČSN ISO 690 (01 0197) platnou od 1. dubna 2011. Tato norma je k dispozici k nahlédnutí v knihovně UJAK.

 

DOPORUČUJEME:
Projekt Bibliografické citace
Jednoduchý online generátor, který umožňuje rychle vytvářet citace podle aktuálně platné normy.

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (interpretace normy)

BIERNÁTOVÁ, Olga, SKŮPA, Jan
Zdroj: Citace.com

 

Struktura a příklady citací

tučné písmo = povinný údaj

netučné písmo = nepovinný údaj

 

KNIHA

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Další tvůrce (např. významný ilustrátor, překladatel, editor). Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Rozsah díla. Název edice a číslo svazku. Standardní identifikátor. Poznámky.

 

KUNEŠOVÁ, Eva a Blanka FARKOVÁ. Technika zahraničních zájezdů. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Idea servis, 2004. 137 s. ISBN 80-85970-44-9.

KOTLER, Philip, Ned ROBERTO and Nancy LEE. Social marketing: improving the quality of life. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, ©2002. xvi, 438 s. ISBN 0-7619-2434-5.

KNEZOVIČ, Martin aj. Kapesní anglicko-český, česko-anglický slovník: slovník, gramatika, fráze. Praha: KPS, 1991. 479 s.

 

 • pokud má dílo více autorů a všichni mají stejnou roli, měli by být v citaci uvedeni všichni, je-li to možné (není-li to možné, uvede se jméno prvního autora a přidá se zkratka „et al.“ nebo „aj.“)
 • poslední dva autory oddělujeme spojkou „a“
 • u určitých druhů zdrojů (např. encyklopedie) a u zdrojů, které jsou výsledkem práce mnoha autorů, z nichž nikdo nemá dominantní roli, se tvůrce vynechává a začíná se názvem
 • podnázev je v normě uveden jako nepovinný, ale doporučujeme ho uvést pro snadnější identifikaci zdroje
 • vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu – lze jej zkrátit podle ISO normy

 

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku, Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

 

ZELENKOVÁ, Anna. Svet kreslených seriálov a obrázkov. In: URBANOVÁ, Svatava a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století: (reflexe české tvorby a recepce). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004, s. 263-276. ISBN 80-7220-185-9.

 

ZÁKON

ČESKO. Zákon č. 627 ze dne 11. listopadu 2004 o evropské společnosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 213, s. 11374-11390. ISSN 1211-11244. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb213-04.pdf.

 

 • citování zákonů není normou stanoveno, navrhuje se citovat je podobně jako příspěvky ve sborníku

 

ČLÁNEK V ČASOPISE

a) tištěný

Jméno tvůrce článku. Název článku. Název časopisu. Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek článku. Standardní identifikátor (ISSN). Lokace. Poznámky.

 

Cílek, Václav. Globalizace začala v pravěku. Psychologie dnes. 2011, roč. 17, č. 11, s. 42-44. ISSN 1212-9607.

 

b) elektronický

Jméno tvůrce článku. Název článku. Název časopisu. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek článku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

 

LÁNSKÝ, Egon T. Svoboda a demokracie. Britské listy: deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví [online]. 6. 12. 2011 [cit. 2011-12-08]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/61294.html.

 

 • norma uvádí nakladatelské údaje (tj. místo publikování, nakladatel, datum publikování) jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat

 

WEBOVÉ SÍDLO, INTERNETOVÝ PORTÁL, ELEKTRONICKÁ KNIHA

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

 

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2011-12-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/.

 

Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. 2008, ©2011 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z: http://www.infogram.cz. Portál vznikl s podporou centralizovaného rozvojového projektu MŠMT.

 

PŘÍSPĚVEK DO WEBOVÉHO SÍDLA

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

 

European Computer Driving Licence. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 18. 7. 2006, 16:53, stránka byla naposledy editována 24. 12. 2011, 21:20 [cit. 2012-01-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ECDL.

 

WEBOVÁ STRÁNKA

Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.

 

Nejčastější dotazy. Cesta domů [online]. ©2012 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://www.cestadomu.cz/cz/nejcastejsi-dotazy.html.

 

 • pokud nevidíte název stránky, použijte název, který je uveden v horní liště prohlížeče. Např. na této stránce jde o nadpis „Jak správně citovat“