Knihovní řád

Knihovní řád knihovny UJAK

Základní ustanovení

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (dále jen UJAK) disponuje knihovnou poskytující knihovnické a informační služby. Její fond je koncipován podle oborů univerzity. Knihovna je podřízena příslušnému prorektorovi UJAK. Základním úkolem knihovny je informační zajištění studijních programů, vědy, výzkumu a vývoje, realizovaných UJAK.

Posláním knihovny je shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat knihovní dokumenty a poskytovat knihovnicko-informační služby uživatelům knihovny.

 

Článek I

Knihovnické a informační služby

Knihovnické a informační služby zahrnují:

 1. zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu
 2. poradenské, bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby
 3. elektronické služby (např. přístup do elektronických databází a online katalogu knihovny)
 4. reprografické služby související s činností knihovny (kopírování, tisk)
 5. propagační služby (propagace knihovních služeb, semináře atd.)
 6. výpůjční služby
 • prezenční (pouze v prostorách knihovny)
 • absenční dlouhodobá (výpůjčka na 1 měsíc)
 • absenční krátkodobá (výpůjčka do druhého dne)
 • rezervace dokumentů

 

Článek II

Uživatelé knihovny a ochrana osobních údajů

Uživatelem knihovny se stává student, účastník kurzu či speciálního programu UJAK po předložení průkazu studenta, indexu, výkazu o studiu, případně dokladu o přijetí do rigorózního řízení opatřeného čárovým kódem a po vyplnění a podpisu čtenářské přihlášky. Uživatelem se též může stát zaměstnanec UJAK po vyplnění a podpisu čtenářské přihlášky.

Uživatelé podpisem přihlášky dávají souhlas se zpracováním osobních údajů v databázi čtenářů a knihovna se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat pouze k účelu poskytování knihovnických služeb. Knihovna garantuje, že osobní údaje uživatele nezpracovává k jiným účelům a chrání tyto údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, a jiným neoprávněným použitím. Knihovna uchovává osobní údaje uživatele pouze po nezbytnou dobu (doba studia, zaměstnanecký poměr). Po uplynutí této doby jsou uchovány pouze údaje pro účely statistické a archivní. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje: příjmení, jméno, trvalé bydliště, obor studia, kontaktní telefon, email, ID.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. V podmínkách knihovny se jedná zejména o adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 

Článek III

Práva a povinnosti uživatelů
 1. Uživatel má právo na zprostředkování služeb stanovených v Článku I Knihovního řádu.
 2. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k práci knihovny. Připomínky lze podávat vedoucímu knihovny, v závažných případech příslušnému prorektorovi.
 3. Uživatel je povinen zejména:
  • dodržovat délku výpůjčky uvedenou v Článku IV odst. 3 Knihovního řádu,
  • uhradit zpoplatněné služby stanovené ceníkem, který tvoří přílohu toho Knihovního řádu,
  • vyrovnat veškeré závazky s knihovnou nejpozději do dne ukončení studia či speciálního programu, kurzu či zaměstnaneckého poměru,
  • chránit vypůjčené knihovní jednotky (knihy, časopisy, vysokoškolské kvalifikační práce a další dokumenty) a zařízení knihovny a vědomě je nepoškozovat,
  • uhradit veškeré škody jím způsobené,
  • zachovávat klid, pořádek a čistotu v prostorách knihovny a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům knihovny,
  • hlásit změnu všech údajů zapsaných do čtenářské přihlášky,
  • plnit další povinnosti vyplývající z tohoto řádu.
 4. Uživatel je dále povinen vrátit vypůjčené jednotky včas a ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Je zakázáno v nich podtrhávat, vytrhávat a ohýbat stránky, vpisovat poznámky či jiným způsobem knihu znehodnocovat. V případě poškození je čtenář povinen uvést jednotku do původního stavu nebo poskytnout odpovídající náhradu. Uživatel nese odpovědnost za vypůjčené jednotky až do okamžiku, kdy je knihovna převezme od něj popř. od jiné osoby, která je za něj vrací.
 5. Jakékoliv úmyslné poškození nebo odcizení dokumentů z fondů knihovny podléhá postihu podle obecně závazných právních předpisů, aniž by tím byl dotčen nárok knihovny na úplnou náhradu škody a na náhradu nákladů spojených s uplatněním nároků.
 6. Ve všech prostorách knihovny je zakázáno kouřit, vnášet a konzumovat potraviny a tekutiny (s výjimkou nealkoholických nápojů v uzavíratelných lahvích).
 7. Telefonování je v prostoru knihovny zakázáno. Čtenáři jsou povinni vypnout zvonění mobilních telefonů.
 8. Vypořádání všech závazků s knihovnou je podmínkou k vydání výstupního dokladu při ukončení studia, kurzu či speciálního programu.

 

Článek IV

Výpůjční řád
 1. Podmínky registrace uživatele

Student se stane uživatelem knihovny po vyplnění čtenářské přihlášky, předložení průkazu studenta nebo indexu a po zaplacení registračního poplatku. Student je povinen uvést do přihlášky plné a pravdivé údaje, které souhlasí s údaji uvedenými na studijním oddělení. Po splnění uvedených podmínek obdrží student do svého indexu čárový kód, pod kterým bude zaregistrován v evidenci čtenářů knihovny. Průkaz studenta je již čárovým kódem opatřen. Registrační poplatek je jednorázový a platí po celou dobu jeho studia.

Účastník kurzu se stane uživatelem knihovny po vyplnění čtenářské přihlášky pravdivými údaji. Poté do výkazu o studiu obdrží čárový kód, pod kterým bude zaregistrován v evidenci čtenářů knihovny po dobu trvání kurzu. Účastník kurzu platí registrační poplatek.

Účastník speciálního programu (např. rigorózního řízení) se prokazuje přiděleným čárovým kódem sloužícím pro vstup do knihovny. Zaměstnanec knihovny je oprávněn vyžádat si k prokázání totožnosti občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Účastník speciálního programu platí registrační poplatek.

Zaměstnanci UJAK se stávají uživateli knihovny po vyplnění čtenářské přihlášky pravdivými údaji. Registrační poplatek neplatí.

Nový uživatel podpisem čtenářské přihlášky stvrzuje, že je seznámen s knihovním řádem, souhlasí s jeho podmínkami a zavazuje se k jeho dodržování.

 1. Pravidla výpůjčky

Jako čtenářský průkaz slouží průkaz studenta, index, výkaz o studiu v kurzu nebo doklad o přijetí do rigorózního řízení se zaznamenaným čárovým kódem knihovny. Knihovní výpůjčky jsou uživatelům poskytovány prostřednictvím elektronického výpůjčního protokolu po předložení tohoto průkazu.
Uživatel využívá k vyhledání požadovaných dokumentů databázi knihovního fondu. Svou objednávku sdělí pracovníkům knihovny osobně, emailem na adrese knihovna(zavináč)ujak.cz nebo telefonicky na čísle 267 199 008. Objednávka bude knihovnou vyřízena nejpozději do následujícího pracovního dne.

Na momentálně vypůjčené knihovní jednotky je možné provést rezervaci telefonicky, emailem nebo osobně v knihovně UJAK. Poté, co se knihovní jednotka vrátí do knihovny, je uživatel o splněné rezervaci informován.

Objednané nebo rezervované knihovní jednotky může knihovna rezervovat maximálně 7 dní.

Uživatel je oprávněn vypůjčit si jakoukoliv volnou knihovní jednotku prezenčně. Absenční výpůjčky (dlouhodobé a krátkodobé) mimo prostory knihovny jsou možné pouze u vybraných knih a časopisů. Uživatel je oprávněn vypůjčit si současně maximálně pět knihovních jednotek.

Všechny vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) lze prohlížet pouze prezenčně v prostorách knihovny. Počet objednávaných kvalifikačních prací je ovlivněn možnostmi provozu knihovny. Objednávka bude vyřízena nejdéle do 48 hodin od objednání.

Uživatel není oprávněn vypůjčené knihovní jednotky dále půjčovat dalším osobám ani vyzvedávat knihy na cizí průkaz studenta, index, výkaz o studiu v kurzu nebo doklad o přijetí do rigorózního řízení.

 1. Délka výpůjčky

Délka prezenční výpůjčky je shodná s otevírací dobou knihovny. Při prezenční výpůjčce je zakázáno vynášet vypůjčenou knihovní jednotku mimo prostory knihovny.

Délka dlouhodobé absenční výpůjčky je stanovena na 1 měsíc. U novinek a titulů, které má rezervováno více uživatelů, popř. dalších titulů, je knihovna oprávněna tuto dobu zkrátit na 1-2 týdny podle aktuální potřeby. Před uplynutím řádné doby výpůjčky je uživatel oprávněn telefonicky, e-mailem nebo on-line přes elektronický katalog dobu výpůjčku prodloužit maximálně dvakrát o 1 měsíc za podmínky, že knihovna na vypůjčené jednotky neeviduje žádné rezervace. Po překročení řádné doby výpůjčky knihovna její prodloužení již neumožní.

Krátkodobá absenční výpůjčka se vztahuje na prezenční dokumenty, které jsou ve výjimečných případech půjčovány 30 minut před koncem otevírací doby knihovny do druhého dne, do dvou hodin po otevření knihovny.

Knihovna je oprávněna ve výjimečných případech žádat vrácení vypůjčené knihovní jednotky před uplynutím doby výpůjčky a čtenář je povinen této žádosti vyhovět nejpozději do 1 týdne. V opačném případě se další držení knihovní jednotky posuzuje jako pozdní vrácení včetně povinnosti platit poplatek za pozdní vrácení.

 1. Poplatky za prodlení a náhrady

Pokud uživatel nevrátí vypůjčené knihovní jednotky do uplynutí výpůjční lhůty, je povinen zaplatit zpozdné, jehož výše se řídí aktuálním ceníkem. Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty není vázáno na zaslání upomínky, uživatel je povinen zaplatit poplatky za prodlení i tehdy, jestliže mu knihovna nezaslala upomínku.

Uživatel může vrátit vypůjčený dokument i poštou, ovšem na vlastní zodpovědnost. Tato forma vrácení jej nezbavuje povinnosti uhradit knihovně eventuelní poplatky z prodlení.

V případě, že uživatel nevrátí vypůjčené knihovní jednotky řádně a včas, je knihovna oprávněna pořídit si na náklady uživatele náhradu za nevrácenou knihovní jednotku.

Do doby vypořádání závazků s knihovnou nemá uživatel právo na vypůjčení dalších knihovních jednotek absenční formou.

Uživatel je povinen nahradit ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku

 • shodným vydáním téhož titulu,
 • novějším vydáním téhož titulu,
 • jiným titulem srovnatelné hodnoty (po dohodě s knihovnou),
 • finanční náhradou ve výši, kterou určí zaměstnanec knihovny na základě odborného odhadu (odhad vychází z tržní ceny knihovní jednotky).

Uživatel je povinen uhradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou knihovní jednotky vznikly. Tyto náklady je uživatel povinen uhradit v dohodnuté lhůtě, která nesmí být delší než 30 dní od uplynutí délky výpůjčky.

 

Článek V

Zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Externím uživatelem knihovny za účelem prohlížení vysokoškolských kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) se může vedle uživatelů knihovny stát kterákoliv fyzická osoba z řad veřejnosti po předložení dokladu totožnosti.

Vysokoškolské kvalifikační práce lze prohlížet pouze prezenčně v prostorách knihovny. Počet objednávaných kvalifikačních prací je ovlivněn možnostmi provozu knihovny. Objednávka bude vyřízena nejdéle do 48 hodin od objednání.

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

Knihovna nezodpovídá za ztráty či odcizení odložených věcí uživatele v prostorách knihovny.

V případě, že uživatel nesplní své povinnosti podle tohoto řádu dobrovolně, může se UJAK domáhat jejich splnění soudní cestou.

Uživatel je povinen řídit se tímto Knihovním řádem knihovny UJAK a pokyny zaměstnanců knihovny.

Tento Knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

Dne 15. 4. 2011 schválil: Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor

 

 

Příloha Knihovního řádu knihovny UJAK

Ceník služeb
Registrační poplatek (jednorázový) 100 Kč
Platba za pozdní vrácení knihovní jednotky (dlouhodobá výpůjčka) 2 Kč/den/ks
Platba za pozdní vrácení knihovní jednotky (krátkodobá výpůjčka) 150 Kč/hod.
Tisk nebo kopie A4 (jednostranná) 2 Kč
Tisk nebo kopie A4 (oboustranná) 3 Kč
Kopie A3 (jednostranná) 3 Kč
Kopie A3 (oboustranná) 5 Kč

(Externím uživatelům knihovny se ceny jednotlivých reprografických služeb navyšují o DPH.)

 

Knihovní řád ke stažení ve formátu DOC (Word 1997-2003)
Knihovní řád ke stažení ve formátu PDF